Saveti

Reklamacije i garantni rokovi

 

Većina stanara u naselju koja se uselila u svoje stanove verovatno se u veoma kratkom vremenskom roku našla u situaciji da mora da uloži reklamaciju na određene radove u stanu.  Sada ćemo informisati sve žitelje naselja koliko tačno traje garantni rok na izvedene radove i ugrađenu opremu u stanovima.  Ovo su 4 ključna pitanja koje su stanari iz USNSS postavili Građevinskoj direkciji Srbije:

1. Koja je dužina garantnog roka za kvalitet izvedenih radova i ugrađenu opremu za stambene objekte u naselju Stepa Stepanović?

2. Na osnovu koje dokumentacije je preciziran garantni rok?

3. Od kog datuma počinje da teče garantni rok?

4. Koliko iznosi rok za otklanjanje nedostataka koje je naručilac odredio izvođaču u Ugovoru o delu?

Građevinska direkcija Srbije poslala je dopis stanarima sa sledećim odgovorima:

1. Garantni period na izvedene radove je deset godina za građevinske radove i konstrukciju, tri godine za zanatske i instalaterske radove, a za opremu period naznačen u garantnom listu proizvođača. Izvođač je dužan da u garantnom periodu popravi sve nedostatke na izvedenim radovima , ili oštećenja na predmetu izvođenja radova, a u primerenom roku koje odredi naručilac, tj. stanar.

2. Garantni period za izvedene radove preciziran je u svim ugovorima o izgradnji čiji je predmet izvođenje radova na izgradnji objekta sa pripadajućom opremom i unutrašnjim instalacijama na lokaciji kompleksa naselja “Stepa Stepanović” u Beogradu, na Voždovcu, koje je Građevinska direkcija Srbije d.o.o. Beograd zaključivala po sprovedenom postupku u skladu sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize ( “Službeni glasnik RS”, br. 45/2010 i 99/2011) i Uredbe o kriterijumima za određivanje ponuđača koji mogu učestvovati u realizaciji projekta propisanih Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize ( “Službeni glasnik RS”, br. 50/2010 i =5/2011).

3. Garantni rok počinje da teče počev od dana izdavanja Potvrde o završetku radova od strane naručioca izvođaču radova, a nakon zapisnički izvršene primopredaje radova.

4. Rok za otklanjane nedostataka nije fiksno određen i zavistan je od vrste i nedostatka radova potrebnih za njegovo otklanjanje, te je stoga taj rok primeren vremenu potrebnom za izvođenje konkretnih radova radi otklanjanja nedostataka. Posebno se napominje da za otklanjanje nedostataka Građevinska direkcija Srbije ne zaključuje nikakve ugovore o delu, već od izvođača radova zahteva otklanjanje nedostataka na osnovu zaključenih ugovora  o izgradnji objekta, kako je to i navedeno u dopisu.

Što se tiče radova na parternom uređenju i zelenilu, u toku su pripreme za predaju tih površina gradu Beogradu, odnosno nadležnim javnim preduzećima i službama.

U svakom ugovoru koji se odnosi na izgradnju objekta, stanova i parterno uređenje u naselju “Stepa Stepanović” u Beogradu, Građevinska direkcija Srbije d.o.o. predvidela je obavezu izvođača radova da u roku od pet dana od dana izdavanja Potvrde naručioca o završetku ugovorenog posla izda toj direkciji bankarsku garanciju za garantni period na iznos od pet procenata od ukupne vrednosti izvedenih radova bez PDV-a.

Takođe, podsećamo stanare da je prošle godine donet novi Zakon o zaštiti potrošača, gde se jasno definiše da je rok za odgovor na reklamaciju osam dana, a ona mora da se reši za petnaest dana, odnosno trideset dana, kada su u pitanju nameštaj i tehnika. Ona stavka koju je prethodni zakon definisao kao “primeren rok” – koji je prodavcu omogućavao da prolongira problem mesecima – više ne postoji.

 

O autoru

Biljana Popović

Ostavite komentar